عایق های الاستومریک

عایق های الاستومریک

 

BELL FLEX 1

BELL FLEX 2